Hashfri Uddannelsesby refererer til den ambitiøse målsætning for det samarbejde, der i 2016 blev indgået under Uddannelsesforum og som tager sigte på at forebygge og reducere hashrygning blandt uddannelsessøgende unge. Målsætningen er, at Odense i 2025 er en “hashfri” uddannelsesby, hvor antallet af unge, der oplyser, at de jævnligt ryger hash er på højst 2 %. Med jævnlig hashrygning refereres der i denne sammenhæng til at have røget hash indenfor de seneste 30 dage.

De tre indsatsområder

Målet skal nås via forløbende fokus på samarbejdsaftalens tre indsatsområder.

Aktive lokale rusmiddelpolitikker på ungdomsuddannelserne

Alle ungdomsuddannelser skal have en aktiv lokal rusmiddelpolitik. Det er den enkelte uddannelse, der formulerer egen rusmiddelpolitik. Drugbox tilbyder at understøtte udarbejdelse og revitalisering af rusmiddelpolitikker.

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

For at støtte op om robusthed i overgangen fra børneliv til ungdomsliv, skal unge og fagpersoner på ungdomsuddannelserne have viden om hash, så det fremmer sunde valg og robuste ungeliv uden hash.

Brobygning mellem ungdomsuddannelser og kommunale tilbud

For at unge får rettidig hjælp til problemer med hash, er der fokus på at opkvalificere fagpersoner på ungdomsuddannelser til at kunne italesætte brug af hash og bygge bro til kommunens tilbud om rådgivning og misbrugsbehandling.

Godt på vej

Der er stadig et stykke vej til mål, men det går den rigtige vej. Den nationale ungeprofilundersøgelse fra 2019/2020 viser, at 6 % af unge på ungdomsuddannelserne i Odense jævnligt ryger hash.
I 2014 viste en lokal ungeprofilundersøgelse, at andelen var 15 %. Undersøgelserne er ikke fuldt ud sammenlignelige og seneste undersøgelse er ikke repræsentativ, men der er en tydelig indikation på, at der er sket et fald, så langt færre unge på ungdomsuddannelserne i Odense jævnligt ryger hash.

Ovenstående får støtte af en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning. I rapporten Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge (2020) fremgår det, at der er store regionale forskelle i andelen af unge, der har anvendt illegale rusmidler den seneste måned. I Odense var andelen 6,4 % af de unge. I København og Århus var andelen henholdsvis 19 % og 12,7% af de unge.